Crypto News
Goerli Ethereum Testnet   Uniswap V2 (UNI-V2) Token in Goerli Ethereum Testnet. Smart Contract with address: 0x28cee28a7c4b4022ac92685c07d2f33ab1a0e122
 
Latest Smart Contract Calls by Uniswap V2 (UNI-V2) Contract
Loading...
Daily Smart Contract Calls (Including Internal) by Uniswap V2 (UNI-V2))
Loading...
Top Gas Cost Calls by Uniswap V2 (UNI-V2) Contract
Loading...
Top Smart Contracts Called by Uniswap V2 (UNI-V2) contract
Loading...
Top Smart Contract Methods Called by Uniswap V2 (UNI-V2) contract
Loading...