Bitquery.io partners with AWS to offer blockchain data through AWS Data Exchange Marketplace​
Dogecoin   DAD9drzWSBjiQyQqmBFKBi5jLi5XoSDC2H .