MakerDAO Transactions Illustrated
Dash   Xxg8VsaYeVg6ksjrQ7zzq3ZYHk3ugXybxL .