Price Index for DEX Tokens
Algorand Betanet   Algorand Betanet address SXQHJJC2UPOYGF2S3V5D2TK5YHB5SD5YTENLVVA23C3K6MBY3YG2E7SDEE