Price Index for DEX Tokens
Litecoin   MNYyCTvfZfv9ZwyjMaYoJYg87NH31aumas .